Caiet de sarcini: Generator electric

1. DATE GENERALE Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Se propunere realizarea...